Hot Bizarre Novel

1
Lich King 13|10041
2
Sanmei Baoding|8428
3
General metallurgical bank|35515
4
Jiang Hualang fish|9705
5
Tears sprout|7936
6
Fan Ren's bait|2745
7
Qingyu SAMA|6533
8
Only mu Junjun|8216
10
Shimaru Lang|42556